سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم انصاری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم علف های هرز دانشکده کشاورزی دانشگاه آ
علی نقی فرح بخش – عضو هیات علمی گروه علوم علف های هرز دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلا

چکیده:

به منظور تعیین میزان جوانه زنی ذرت (Zea mays L) دانه ای رقم سینگل کراس ۷۰۴ در بقایای علف هرز آجیل مزرعه (Neslia paniculata L) آزمایشی در سال ۱۳۹۰ در شرایط آزمایشگاهی انجام شد. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی (CRD) در ۳ تکرار بود. تیمارهای آزمایش عبارت بدند از سطوح مقدار لازم بقایا در گلدان هایی به قطر ۱۰ سانتی متر بر اساس وزنی با خاک مخلوط و در گلدان ها اعمال شد. گیاهان سه هفته پس از جوانه زنی برداشت شدند. و پارامترهای رشد اندازه گیری شد. داده های به دست آمده از آزمایش بااستفاده از تسهیلات کامپیوتری و با کمک نرم افزار SAS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد که کاربرد بقایای علف هرز آجیل مزرعه در خاک توانست پارامترهای علف هرز مزبور، پارامترهای رشد ذرت شامل طول ساقه، طول ریشه چه، وزن تر و وزن خشک به طور معنی داری در مقایسه با شاهد کاهش یافت. دو سطح معادل ۱۰ و ۲۰ تن در هکتار بقایای این علف هرز از جوانه زنی ذرت به طور کامل جلوگیری کرد.