سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم کرم بخش – گروه علوم علف های هرز دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ش
علی نقی فرح بخش – گروه علوم علف های هرز دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ش

چکیده:

طی آزمایشی در تحت شرایط کنترل شده آزمایشگاه، جوانه زنی بذر جو رقم نصرت در عصاره آبی اندام های مختلف ذرت در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد شیراز در سال ۱۳۸۹ مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح کاملا تصادفی (CRD) در ۳ تکرار انجام شد. کرت اصلی شامل عصاره اندام های ذرت (برگ، ساقه و ریشه) و کرت فرعی شامل غلظت عصاره آبی هر اندام ( صفر و ۲ و ۴ و ۸ درصد وزن خشک بر حجم) بود. بیشت عدد بذر جو روی کاغذ صافی شماره ۱ در داخل هر ظرف پتری قرار داده شد و ۵ میلی لیتر آب مقطر یا عصاره آبی بر اساس پروتکل آزمایش به هر ظرف اضافه شد. درصد جوانه زنی بذر جو پس از ۴ و ۷ روز تعیین گردید و نهال بذرها پس از ۷ روز برداشت شدند و فراسنجه های رشدی اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از تسهیلات کامپبوتری و با کمک نرم افزار SAS تجزیه و تحلیل شد. نتایج بدست آمده نشان داد که درصد جوانه زنی بذرهای جو پس از ۴ و ۷ روز با غلظت ۲ و ۴ درصد عصاره آبی برگ و در غلظت ۸ درصد عصاره آبی ساقه و همچنین ۴ و ۸ درصد عصاره آبی ریشه کاهش معنی داری داشتند.