سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محسن قاسمی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد گروه زراعت و اصلاح نباتات

چکیده:

جوانه زنی و خواب فرایندهای پیچیده ای هستند که توسط فاکتورهای مختلف داخلی و خارجی تنظیم می شوند. دما مهمترین فاکتور خارجی و هورمونهای گیاهی بویژه اسید جیبرلیک مهم ترین فاکتور داخلی موثر بر خواب و جوانه زنی بذر می باشند. در این آزمایش میزان جوانه زنی اکوتیپهای زیره سیاه در واکنش به غلظت های متفاوت اسید جیبرلیک در دماهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. اثر هر سه فاکتوری اکوتیپ، دما و اسید جیبرلیک بر درصد جوانه زنی بذر معنی دار بود. اکوتیپ کرمان بیشترین و اکوتیپهای تربت حیدریه و بشرویه کمترین درصد جوانه زنی را داشتند. دمای متغیر باعث بیشترین درصد جوانه زنی شد و در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد جوانه زنی تنها تحت تاثیر غلظتهای بالای اسید جیبرلیک رخ داد. اثر اسید جیبرلیک بر جوانه زنی کاملا معنی دار بود و افزایش غلظت اسید جیبرلیک باعث افزایش درصد جوانه زنی در همه اکوتیپ ها در همه دماها شد.