سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی شکوه فر – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده مکانیک
علی غفاری –
رضا حسن زاده قاسمی –

چکیده:

دراین مقاله به کمک جهش نانوعملکرد پریفولدینی برای گرفتن نانومحموله درمحیط خنثی و رها کردن آن درمحیط اسیدی طراحی شده است نانوعملگر پریفولدینی دارای شش بازو بوده و فضایی برای گرفتن نانومحموله ها با ابعاد مختلف را درخود جای داده است پریفولدین به عنوان یکچپرون مولکولی به خودی خود قادر به گرفتن و رهاکردن نانومحموله های مختلف نمی باشد دراین مقاله شرایط مناسب برای گرفتن و رها کردن نانومحموله توسط نانوعملگر پریفولدینی مورد بررسی قرارگرفته است درواقع ابتدا با جایگزین کردن آمینواسیدهای مناسب جهش درپریفولدین ساختار آن را برای گرفتن نانومحموله مهیا کرده و سپ سبا تغییر PH شرایط برای رها کردن نانومحموله فراهم شده است.