سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اعظم احمدی – بخش سلولی مولکولی، گروه زیست شناسی، دانشگاه اصفهان
مهران میراولیائی – بخش سلولی مولکولی، گروه زیست شناسی، دانشگاه اصفهان
کامران قائدی – بخش سلولی مولکولی، گروه زیست شناسی، دانشگاه اصفهان
عبدالرحیم صادقی – مرکز تحقیقات پزشکی و ملکولی دانشگاه علوم پزشکی اراک

چکیده:

پروتئینهای NSLTPs (nonspecific lipid transfer proteins) پروتئینهای گیاهی هستند که بر اساس وزن مولکولی به دو گروه nsLTP1 و nsLTP2 تقسیم بندی می شوند.این پروتئینهای بسیار مقاوم علاوه بر پتانسیل حمل داروها میتوانند آنها را در برابر اکسیداسیون یا تجزیه شدن محافظت کنند. مولکول nsLTP2 گیاه برنج، به دلیل توانایی ذاتی عبور از غشا و اتصال به ترکیبات استروئیدی (از جمله برخی ترکیبات داروئی) پتانسیل استفاده در سیستم تحویل داروئی را دارا می باشد. به منظور افزایش توانمندی‌های این پروتئین در چنین سیستمی لازم است که در ساختار آن تغییراتی صورت پذیرد.این تغییرات را می توان با استفاده از ایجاد جهش های مطلوب در ژن کد کننده‌ی این پروتئین اعمال کرد. هدف این پژوهش ایجاد جهش های هدایت یافته مکانی بمنظور افزایش خاصیت انتقال، در ژن rice nsLTP2 در نظر گرفته شده است. با بررسی نرم افزاری ساختار سه بعدی و حفره هیدروفوبیک این پروتئین، محل های اعمال جهش مشخص و پرایمرهای موتاژنیک (برای مثال حاوی جهش تبدیل فنیل آلانین ۳۹ به آلانین(F39A)) طراحی گردید و از روش SOE-PCR (Single Overlap Extension-Polymerase Chain Reaction) به منظور ایجاد جهش در ژن کد کننده nsLTP2 برنج استفاده و کلونینگ این ژن موتانت انجام شد. پس از تکثیر قطعات موتانت و تایید جهش ایجاد شده از طریق تعیین توالی،محصول موتانت درون وکتور pET32a کلون و پس از بیان،پروتئین موتانت فیوژن باHis-tag ، تخلیص گردید. امید میرود در تحقیقات آتی از این پروتئین بتوان به عنوان یک حامل داروئی استفاده نمود.