سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محسن دوست محمدی – گروه بیوتکنولوژی،دانشکده علوم و فناوری های نوین،دانشگاه اصفهان،اص
محمدعلی اسداللهی – گروه بیوتکنولوژی،دانشکده علوم و فناوری های نوین،دانشگاه اصفهان،اص
ایرج نحوی – گروه میکروبیولوژی،دانشکده علوم،دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران

چکیده:

ال-فنیل استیل کاربینول پیش ساز داروهای دکونژستان افدزین و سودوافدرین است.با اینکه سنتز ال-فنیل استیل کاربینول از طریق فرایندهای شیمیایی نیز ممکن است،اما به دلیل خلوص پائین سوبسترا و تولید محصولات جانبی فراوان،خلوص ال-فنیل استیل کاربینول تولیدی پائین است. امروزه ال-فنیل استیل کاربینول به صورت تجاری از طریق روش تبدیل زیستی مخمر تولید می‌شود. انزیم کلیدی در تولید ال-فنیل استیل کاربینول از بنزالدئید، پیروات دکربوکسیلاز است که دارای فعالیت کربولیگازی و دکربوکسیلازی است. از آنجائی‌که امروزه بخش زیادی از ال-فنیل استیل کاربینول توسط مخمرها تولید می شود،ما به بررسی نقش رزیدوهای مختلف پیروات دکربوکسیلاز مخمر در تولید ال-فنیل استیل کاربینول پرداختیم.در ابتدا توالی های پیروت دکربوکسیلاز ارگانیسم های مختلف جهت پیدا کردن رزیدوهای حفظ شده با هم الاین شدند. پس از آن جهش های مختلف در جایگاه فعال آنزیم پیروات دکربوکسیلاز مخمر ساکارومایسزسروزیه اعمال شد و رزیدوهای دخیل در تعیین نوع فعالیت این انزیم شناسایی شدند. بر اساس نتایج این مطالعه،فعالیت انتخابی آنزیم پیروات دکربوکسیلاز در جهت تولید ال-فنیل استیل کاربینول با اعمال جهش در رزیدوهای ۱۴۷۴ و ۱۴۷۸ تغییر می‌کند.جهش تبدیل ایزواوسین به –در رزیدوی ۱۴۷۸ سبب افزایش تمایل آنزیم پیروات دکربوکسیلاز جهت تولید ال-فنیل استیل کاربینول می‌شود.