سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

چکیده:

ازآنجایی که آموزش و پرورش در پروراندن فرد و بالنده کردن جمع نقش حیاتی دارد، شناسایی استعدادها و ایجاد شرایط لازم برای شکوفایی آنها در زمینه های مختلف و رشد موزون و متعادل انسان در جنبه های مختلف عقلانی، عاطفی، اجتماعی و جسمانی مسئولیتهای سنگینی است که آموزش و پرورش باید انجام رساند.کمال انسان در گرو تربیت صحیح وی فیلسوف شهیر قرن هجدهم معتقد است: « کانت » . است وآموزش و پرورش وسیله رسیدن آدمی به نهایت شرافت انسانی است بشر تنها با تعلیم و تربیت آدم تواند شد و آدمی چیزی جز آنچه تربیت از آدمی م یسازد نیست. (ازاین رو) مسئله تعلیم و تربیت بزرگترین و دشوارترین مسأله ای است که انسان با آن درگیر است. آموزش و پرورش باید به رشد قوه قضاوت صحیح، مسئولیت پذیری، خودآگاهی و ایجاد روحیه خلاق، نقاد و متفکر در برخورد با مسائل فردی و اجتماعی بپردازد و مهم تر از همه .( هدایت تکامل فردی و اجتماعی را در ابعاد مختلف به نحو احسن به انجام رساند (ندیمی و بروج، ۱۳۷۷ اهمیت موضوع ناشی از آن است که جهت گزینی هدف از جمله روز آمد ترین موضوعاتی است که در حوزه پیشرفت، توجه مسئولین، محققان و دس تاندر کاران آموزش و پرورش را به خود مشغول ساخته است. به همین دلیل در سالهای اخیر، حجم وسیعی از پژوهش های نظری و تجربی، جهت گیری هدف، علل و پیام دهای آن را تبیین کرد هاند. با این وجود در زمینه تأثیری که کمال گرایی م یتواند در تعیین نوع جهت گزینی انتخابی داشته باشد، تحقیقات بسیار کمی انجام شده است. از نظر ۲۰۰۱ ) نوع جهت گیری هدف دانش آموزان با فرآیند یادگیری آنها مرتبط است. و بر میزان درگیر شدن آنها در انجام ) ماهر ۱ ۱۹۹۹ )، انگیزه ) وظایف و عملکرد تحصیلی آنها تأثیر میگذارد و باعث برانگیختن الگوهای متفاوت انگیزشی م یشود. الیوت ۲ پیشرفت را یک گرایش کلی تعریف م یکند که فرد را وادار به فعالی تهای پیشرفت می کند و افراد را به سمت موفقیت و شکست سوق می دهد. ۱۹۹۲ ) هدف گرایی بیان کننده الگوی منسجمی از باورها، اسناد و هیجانات فرد است که مقاصد رفتاری او را ) به نظر آمز ۳ تعیین می کند و سبب م یشود تا نسبت به برخی موقعیتها گرایش بیشتری داشته باشد و در آن موقعیتها به گون های خاص عمل نماید. در نظریه اهداف پیشرفت، بر عوامل شخصی ادراکات، ارزش ها و عواطف، به عنوان عوامل مؤثر بر انگیزش تحصیلی ۱۹۹۸ ). بنابراین نیاز به پیشرفت افراد را به سمت برگزیدن اهدافی برای دستیابی به ، تأکید می شود (میس، بلومن فلد و هویل ۴ شایستگی نسبت به همتایان سوق م یدهد. ۲۰۰۹ )، پژوهشی تحت عنوان نقش ساختار اهداف مدرسه و اهداف والدین در پیش بینی ) الفتریا ۵، کاترینا ۶ و گرگوریس ۷ جهت گیری اهداف دان شآموزان و درگیری عاطفی و رفتاری آنها در کلاس درس انجام دادند. نتایج پژوهش نشان داد که اهداف تسلط یاب مدرسه و اهداف تسلط یاب والدین پیش بینی کننده اهداف تسلط یاب دان شآموزان است. اهداف ادراک شده مدرسه و اهداف عملکردی والدین نیز پیش بینی کننده اهداف هملکردی- اجتنابی دانش آموزان بود. برعکس، اهداف اجتنابی- ۲۰۰۸ ) انجام گرفت. وی به منظور ) گرایشی تنها از طریق اهداف عملکردی والدین پیش بینی شد. پژوهشی دیگر توسط چان ۸ بررسی چهار نوع جه تگیری هدف و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی دان شآموزان تیزهوش هنگ کنگ انجام داد. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که این دان شآموزان اهداف یادگیری یا اهداف تسلط یاب و اهداف اجتماعی را بر اهداف عملکردی- گرایشی و اهداف عملکردی- اجتنابی تأیید کردند. با تأیید اهداف یادگیری به عنوان متغیر پیش بین میزان پیشرفت تحصیلی دان شآموزان در محیط های علمی و غیر علمی پیش بینی گردید. یکی از رسالت اصلی و نهایی آموزش و پرورش به طور اعم و برنامه ریزی آموزشی به طور اخص هدایت تکامل فردی و اجتماعی در ابعاد مختلف به نحو مطلوب و قرار دادن افراد در مسیر هد فهای شایسته می باشد، از طرفی هر فرد، برای کسب موفقیت و نیل به کمال در تلاش م یباشد. سوال اصلی این است که آیا میزان جهت گیری هدف فراگیران در یادگیری و پیشرفت تحصیلی آنها چه تأثیری دارد؟ و فراگیران با داشتن چه نوع جهت گیری هدف ، می توانند عملکرد تحصیلی خود را بهبود بخشند و به موفقیت وپیشرفت نائل شوند؟