سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ربابه قلیپور – دانشجوی دکتری تکتونیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
اصبر عباسی – کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگرسوبی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و ت
رحیم مهاری – دکتری رسوبشناسی و سنگرسوبی، گ روه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
داود جهانی – دکتری رسوبشناسی و سنگرسوبی

چکیده:

نهشته های پلیوسن زیرین در ا نحیه تبریز، تحت عنوان سازند ماهی دارfish bedشناخته می شود. این تشکیلات شامل تناوب ماسهای، توفی، کنگلومرایی و رسی، با میانلایههای مملو از فسیلهای ماهی میباشد. مطالعه بر روی رخسارههای این رسوبات نشان دهنده وجود محیطهای دریاچه ای و رودخانه ای میباشد. با مطالعه ساختهای جهتدار همزمان با رسوبگذاری، جهت جریانهای قدیمه این محیطهای رسوبی تعیین شده است. و بر اساس این مطالعه، جهت جریان دیرینه غالب یک راستای جنوبشرقی به شمالغربی را نشان می دهد، که جریانهای سطحی رودخانه ها از اطراف به سمت دریاچه بوده است. این خود بیانگر رویداد زمین ساختاری مهمی است که موجب ایجاد تغییر اساسی در جهت شیبهای حوضه کوهستانی این منطقه در آن زمان نسبت به زمان کنونی شده باشد