سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

معصومه عرفانی جزی – کارشناس ارشد عمران- سازه، عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی عقیق شاهین شهر، اصفهان

چکیده:

ها از یک سو و مقبولیت بتن در این صنعت از طرف دیگر سبب مصرف وسیع مواد خام طبیعی به عنوان نیاز روز افزون ساخت و ساز در کشورسنگدانه و نیز استفاده از آن در ساخت سیمان به همراه منابع آب و انرژی گسترده شده است. از طرف دیگر در چند دهه اخیر که اوج شکوفایی صنعت بتن های فراوان زیست محیطی این صنعت حین مراحل ساخت، اجرا و نیز تولید حجم زیاد نخالههای ساختمانی حاصل از تخریب، نگرانی جوامع میباشد آلودگی های پیشرفته از اواخر دهه هفتاد میلادی همگام با مطرح شدن توسعه پایدار به عنوان یک جهانی طرفدار محیط زیست را دو چندان کرده است. در کشورضرورت حفظ محیط زیست، تحقیقات زیادی به منظور همسویی صنعت بتن با تحقق اهداف توسعه پایدار صورت گرفته و نتایج حاصل از آن در سطح وسیعی های جهت تولید و مصرف کنترل شده بتن و کاهش اثرات سوء زیست محیطی به کار گرفته شده است. در حالی که در کشور ایران در به کارگیری دستاورد باشیم. چنان شاهد از دست رفتن سرمایههای ملی و اثرات مخرب زیست محیطی در سطح خرد و کلان میحاصله در این صنعت توجه کافی مبذول نشده و هم های موجود که حاصل از تحقیقات وسیع صورت گرفته در دو دهه گذشته به منظور تعامل هرچه بیشتر صنعت بتن و حفظ مقاله حاضر با ارائه آخرین دستاورد های موثر با توجه به پتانسیلها و ظرفیتهای موجود در کشور ایران جهت ارتقا سطح تولید و مصرف بتن با رویکرد توسعه پایدار محیط زیست میباشد، راهکار را بیان میدارد