سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سوسن سهامی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
صدیقه عمادی – کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی

چکیده:

صنعت گردشگری بهعنوان یک صنعت چندبعدی است یکی از انواع گردشگری که امروزه نیز بسیار رونق یافته است گردشگری فرهنگی است با توجه به رقابت های گسترده درعرصه گردشگری دردنیا هدف این مقاله بررسی قابلیت های فرهنگی مناسب برای گردشگری جهت ترویج گردشگری فرهنگی است بحث نسبیت درجهانی شدن فرهنگی و جریانهای متضاد جهانی شدننشان از اهمیت فرهنگ محلی درجذب توریست های بین المللی دارد بنابراین توجه به عناصر وا بعاد فرهنگ ملی در گسترش گردشگری فرهنگی و جذب سرمایه و ایجاد اشتغال بسیار ضرورت دارد بنابراین با توجه به اینکه فرهنگ از دو بعدعمده مادی و معنوی برخوردار است پس درهریک از این ابعاد می توان قابلیت های شهر شیراز را شناسایی و گردشگری فرهنگی را دراین شهر توسعه داد.