سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهمن سعیدی پور – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
امیر واحدحیدرنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

چکیده:

جهانی شدن یکی از جنبه های قدرت درجهان امروز است این پدیدهتاثیر گذارترین نیرودر تعیین جایگاه کشورها در اینده جهان می باشد و باتوجه به موضوع مقاله ابتدا بهمفهوم جهانی شدن از دیدگاه های مختلف پرداخته می شود وبدلیل تکامل یافتگی بعد اقتصادی جهانی شدن نسبت به سایر ابعاد و جنبه ها و تقدم زمانی وقوع آن جهانی شدن از منظر اقتصاد و ابعاد مختلف شرکت ها استراتژی های موثر جهت رقابت پذیریو بهره وری آنها در بازارهای جهانی بررسیو بهترین استراتژی ممکن را برای افزایش سهم بازار و رقابتپذیری شرکت ها در عرصه جهانی ارایه و راه حل مناسب را درگسترش همکاریهای منطقه ای حضور و مشارکت فعال درسازمانهای بین المللی از جمله سازمان تجارت جهانی می توان دنبال نمود.