سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرهود گل محمدی – دکتری ترویج و آموزش کشاورزی
سیدحمید رضوی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی ناجا

چکیده:

جامعه ایران ازسه بخش شهری روستایی عشایری تشکیل یافته است مردم روستانشین نیازمند تحصیل اطلاعات هستند بی سوادی و بی بهره گی ازدستاوردهای علم ودانش هنوز هم گریبانگیر بسیاری ازبخشهای جهانی است به کارگیری علم درتمامی عرصه های زندگی و درنهایت توسعه علم ارتباط مستقیمی با پیشرفت دارد افزایش و ارتقای سطح دانش و آگاهی شهروندان یک جامعه دستاوردهای مثبتی را به دنبال دارد که ممکن است درمراحل اولیه محسوس و یا ملموس نباشد از چالشهای عمده جامعه شهری ایران درسالیان اخیر می توان به پدیده جهانی شدن و تاثیرات زیاد آن درزندگی شهروندان درحال و بویژه پس از پیوستن کامل ایران به سازمان تجارت جهانی WTO اشاره نمود که ازبزرگترین چالشهای جامعه ایران درسالهای آینده برشمرده شده است دراین مقاله پس از بیان نقش فناوری اطلاعات درعصرحاضر دوجهانی شدن فناوریهای ارتباطی و چالشهای پیشرو گفتمان دوجهانی شدن ها تعاریف و روندهای موجود درفناوری اطلاعات و ارتباطات اهمیت فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات و رفع محدودیت های اقتصادی و اجتماعی راهکارهای جلوگیری از شکاف دیجیتال دردنیای دوجهانی شده ودرپایان بهنتیجه گیری ازمواردذکرشده درکشورهای گوناگون جهان و بیان پیشنهاداتی درشرایط کشورایران می پردازد.