سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا رضایی کلیدبری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
سجاد صالحی کردآبادی – کارشناس ارشدمدیریت دولتی

چکیده:

جهانی شدن فرایندی است که جوامع مختلف را به یکدیگر نزدیک ساخته و این فرایند نوعی تحول جغرافیاییاجتماعی محسوبم ی شود که مناسبات اجتماعی اقتصادی سیاسی و فراهنگی را متاثر میسازد جهانی شدن این ضرورت را هرروز بیشتر می کند که قدرت واحدی باید درعرصه بین الملل باشد تا منافع همه کشورها و جوامع را منصفانه و عادلانه تامین کند دردهه های اخیر فکر همبستگی متقابل بین کشورها آزادسازی های اقتصادی و تجارت و جهانی شدن اقتصادها قوت بیشتری گرفته است فاصله گرفتن از سیاست های درون نگر جایگزین سازی واردات و اقبال به سمت و سوی سیاست های برون نگر گسترش صادرات از ویژگیهای دیگر این دوران است از دیگر سو نیز فعالیت های خصوصی سازی عمدتا ناشی از عواملی مانند تداوم گرایش عمومی به کاهش نقش دولت دراقتصاد محدودیت های بودجه ای نیاز به جذب سرمایه گذاری تحول فناوری آوری و … است با این حال با توجه به آن که موج خصوصی سازی درسراسر جهان به موجی فعال و فراگیر بدل شده است لزوم توجه به آن درسایه جهانی شدن امری ضروری به نظر می رسد.