سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا صارمی – عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
مونا خلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
نوبخت سبحانی – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه علوم تحقیقات تهران

چکیده:

هر فضای جغرافیایی، هر چشم انداز جغرافیایی و هر محیط ساخته شده؛ از اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در سطوح محلی، ناحیه ای و جهانی تأثیر می پذیرد فرآیند جهانی شدن تأثیر چشم گیری بر ساختار فعالیتهای اقتصادی و اشتغال بر جای گذارده و همچنین بر نقش و اهمیت شهرها و به ویژه کلان شهرها به مثابه نیروی محرکه توسعه اقتصادی- اجتماعی در مقیاس ملی و منطقه ای افزوده است. در واقع روند جهانی شدن حکایت از تبدیل شدن روستاها به شهرها و تبدیل شهرها به کلان شهرها دارد. این پدیده در شرایط کنونی، ابعاد و دامنه های آن آنقدر وسیع و گسترده است که تمام شئون زندگی بشری را در عرصه های مختلف علم، تکنولوژی، فرهنگ، اجتماع، سیاست و اقتصاد تحت تاثیر خود قرار داده تا جایی که برخ ی از صاحب نظران آن را به عنوان بزرگترین و مهمترین رخداد تاریخ بشری یادکرده اند. در همین راستا هدف از پژوهش حاضر جهانی شدن بر فضاهای شهری می باشد. روش کار در این تحقیق با رویکرد توصیفی- تحلیلی بوده و جمع آوری اطلاعات بر اساس مطالعات کتابخانه ای و اسنادی تدوین شده است. بنابرین جهانی شدن در توسعه شهرهای معاصر نقش مهمی دارد و به طور عمده ای موجب انسجام اقتصادهای ملی و تغییر بنیادی شهرهای قدیمی می گردد و در نهایت باعث عمیق تر شدن شکاف طبقاتی، افزایش مهاجرت و در نهایت سرمایه گذاری آنها به صورت شرکتهای چند ملیتی در معدودی از شهری شده است.