سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احمد خادم الحسینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
امیر زاهدی یگانه – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

چکیده:

یکی از پدیده هایی که جامعه بشری درحال حاضر با آن مواجه است پدیده جهانی شدن است ابعاد و دامنه های این پدیده انقدر وسیع و گستردها ست که تمام شئون زندگی بشری را درعرصههای مختلف علم تکنولوژی فرهنگ اجتماع سیاست اقتصادو کالبد تحت تاثیر خود قرار داده تا جایی که برخی از صاحبنظران آن را به عنوان بزرگترین و مهمترین رخدادتاریخ بشری یادکردها ند اینک تطبیق مداوم نظام شهری به عنوان نظام باز با شرایط و تحولات نوین بیرونی ایجاب می کند تا درعرصه جهانی شدنبه نقش آفرینی نیروها و عواملی که برسازمان فضایی و نظام شرعی موثرند بیش از پیش توجه گردد امروزهدرآستانه قرن بیست و یکم جهان با سرعتی غیرقابل تصور درحال تغییر است و بررسی تحولات جهانی طی نیم قرن اخیر نیز حاکی ازا ین است که شهر وشهرنشینی با تغییرات بنیادی کمی و کیفی روبرو بوده و به طبع آن شهرها و کلانشهاری کشور درحا لتوسعه از این رخدادها دچار تحولات اساسی شده اند و این روند همچنان با شدت زیادی ادامه دارد هدف این مقاله بررسی اثرات جهانی شدن و تاثیر آن برکالبد شهری شهراصفهان و برهمین اساس در ابتدا به بررسی و تحلیلجهانی شدن به ویژه کالبدشهری شهراصفهان پرداخته و سپس راهکارهایی برای روبرو شدن بااین پدیده ارایه خواهدشد.