سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا مهدوی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد کرمانشاه
نرگس بیات – دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد کرمانشاه

چکیده:

جهانی شدن و جهانی سازی پدیده ای چند بعدی و فرایندی چالش برانگیز است به این معنا که اولا نه در یک بعد خاص بلکه در ابعاد گوناگون د رحال شکل گیری و تکوین است و ابعاد مختلف سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرههنگی جوامع بشری را تحت تاثیر قرار میدهد ثانیا یک پدیده مختوم و غایی شده بلکه پدیده ای متصور و پیوسته در حال شدن ا ست و هرروز در شکل و شیوه های متفاوت متجلی می شود ثالثا در هر بعدی از ابعاد و در فرایند تکوین مستمر خود وضعیت موجود و نظامهای مستقر آن اعم ازمحلی ملی و منطقه ای به چالش وا می دارد بهترین چالش ناشی از این پدیده شکسته شدن قالبهای موجود گسسته شدن انحصار ها و پیدایش فضای رقابتی شدید درسطح جهانی است و همه نظامهای اجتماعی برای تداوم حضور خوددر عرصه جهاانی ناگزیر خواهند بود در جهت تامین الزامات رقابتی شدن و کسب مزیت رقابتی لازم بکوشند درآستانه قرن بیست و یکم و در بستر روند تدرییج جهانی شدن نظامهای اجتماعی گوناگون نظام تعلیم و تریبت نیز از این قاعده مستثنی نیست و برای تضمین بقا و استمرار کارایی خود باید بتواند ارکان اجزا و زیرسیستمهای وابسته به خود را با الزامات رقابتی شدن همسوسازد.