سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بهبود خادمی – دکترای جامعه شناسی
صادق رحیمی – کارشناس ارشد جامعه شناسی

چکیده:

جهانی شدن وجوه مختلفی دارد یکی ازمهمترین وجوه آن به شدت برسازوکارهاینابرابری و فقر تاثیر میگذارد تحرک و آزادسازی سرمایه است این تحرک علاوه برایجاد محدودیت برای نیروی کار درجهت کسب حداقل های معیشتی با قدرت چانه زنی بالای خود درزمینه کاهش مالیات ها به کاهش قدرت دولت ها جهت برقراری حمایت های لازم اجتماعی از نیروی کار و مردمی که به شدت از نابرابری ها رنج می برند می شود کاهش حمایت های اجتماعی فقر درآمدی را به فقر قابلیتی تبدیل می کند و پیامد ناگزیر آن استمرار و تشدید در فقر و نابرابری است بررسی ارقام مربوط به برخی از سازوکارهای مرتبط با فقر نیز درایران موید همین اثرگذاری می باشد جهانی شدن با رویکرد لیبرالی دراین عرصه اثرات منفی زیادی برسطح زندگی اکثریت مردم گذاشته است و بسیاری چاره کار را در تلاش جهت تغییر رویکرد جهانی شدن از رویکرد بازارمحور به رویکرد مردم محور دانسته اند و چاره را در گام نخست دربازاریابی قدرت دولت ها جهت برقراری گسترده حمایت های اجتماعی و اعمال نظارت های اجتماعی برسرمایه میدانند.