سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

زهرا نکویی – کارشناس ارشد برنامه ریزی گردشگری
ایمان فخاری – عضو هیئت علمی گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه شهید باهنر کرمان
فاطمه حق خواه – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

جهانی شدن پدیده ای استکه امروزه توجه محافل علمی را بیش از پیش به خود جلب کرده است اگرچه این پدیده درگذشته نیز وجود داشته اما درعصر حاضر عمدتا بدلیل تکنولوژیه ای نوین ارتباطی رنگ و بویی تازه بخود گرفته است بسیاری معتقدند که جهانی شدن یک فرصت استثنایی است لذا شرط توفیق ایجاب می کند که ابعاد این پدیده بخوبی شناخته شود تا انتخاب راهبردهای بهینه میسر گردد. جهانی شدن عمدتا درچهارکلان حوزه اقتصاد سیاست فرهنگ-اجتماع و محیط زیست بررسی میشود دراین پژوهش محقق جهانی شدن را از بعد اقتصادی مورد بررسی قرارداده و ضمن استخراج شاخصهای اقتصادی جهانی شدن نقش شاخص ها دررابطه با توسعه گردشگری ایران از دیدگاه کارشناسان و خبرگان حوزه اقتصاد مورد بررسی قرارمی گیرد. نتایج این تحقیق نشان میدهد که از میان ۹ شاخص جهانی شدن اقتصادی استخراج شده ۳ شاخص افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی ثبات قیمت ها سیاستهای پولی و ریالی و افزایش روند پرداخت با کارت های الکترونیکی دارای بیشترین اهمیت و شاخصهای افزایش سهم تجارت خارجی در GDP صادرات و واردات و آزادی جابجایی عوامل تولید دارای کمترین نقش و اهمیت درتوسعه گردشگری ایرانمیباشند.