سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

نجمه دهقان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز
مژده دهقان – دانشجوی کارشناسی مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور واحد ارسنجان

چکیده:

اهمیت فرهنگ مطلوب دانشجوئی از آن روست که رشد و ارتقای فرهنگ مطلوب دانشجویی موجب توسعه فرهنگی و علمی دانشگاه و به تبع آن جامع می شود.در این تحقیق ابتدا مفهوم فرهنگ به طور عام و فرهنگ مطلوب دانشجویی به طور خاص و چالش های پیش روی آموزش و فرهنگ مطلوب دانشجویی در فرایند جهانی شدن مورد بررسی قرار می گیرد.هدف ، بررسی تهدیدها و فرصت های جهانی شدن فرهنگ و آموزش و تاثیر آن بر فرهنگ مطلوب دانشجوئی است.روش انجام این پژوهش مطالعه کتابخانه ای و تحلیل اسنادی بود که برای گرد آوری اطلاعات اسناد موجود با استفاده از فرم گردآوری داده ها ، جمع آوری و به شیوه کیفی تحلیل شده اند.نتیجه گیری : ارائه راهکارهایی برای بهره گیری از فرصت های جهانی شدن فرهنگ و آموزش در فرهنگ دانشجوئی و کنار زدن تهدیدات موجود در فرهنگ و آموزش جهانی شده برای کاربرد در فرهنگ مطلوب دانشجوئی است.