سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

نادر شهامت – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده:

سطح وگستره وسیع جهانگردی تعریف و مطالعه این پدیدهپیچیده را بسیار دشوار ساخته است لیپر۱۹۷۹ با استفاده از رویکردنظام ها جهانگردی را براساس پنج عنصر اساسی تعریف می کند جهانگردان گذرگاه ها یا مسیرهای عبور مناطق مولد مناطق مقصد و وضعیت توریسم جهانگردی افراد گروه ها و جوامع را در ارتباط با فضاها و ساختارهای مادی طبیعت و زیستمحیطی ساخته شده قرار میدهد بنابراین تاثیرات آن وسیع و گسترده است که از سطح محلی تا جهانی را دربرمیگیرد. متناسب با پیچیدگی این پدیده مطالعات جهانگردی به عنوان گستره ای متنوع ودربرگیرنده حوزه های مطالعاتی یا قلمروهای تخصصی مختلف و برخاسته از رشته های کلیدی از قبیل اقتصاد مدیریت بازرگانی جامعه شناسی، روانشناسی زمین شناسی و مردم شناسی بروز یافته و به تدریج متحول و متکامل گردیدها ست جعفری وریچیه ۱۹۸۱از این رو برای تحقق اهداف گفتار حاضر مطلوب و سودمند آن است که بین چهارجنبه جهانگردی تفکیک و تمایز قایل شویم: جهانگردی به عنوان یک پدیده جهانگردی به عنوان یک حوزه مطالعاتی یعنی تحقیق و توسعه بخشیدن به پیکره ای از دانش و شناخت آموزش جهانگردی یاددهی و آموزش دهی و جهانگردی به عنوان یک صنعت یا اقدام حرفه ای محور تمرکز دراین مقاله اساسا درباره آموزش جهانگردی به ویژه موضوعات بین رشته ای درآموزش جهانگردی پایدار است.