مقاله جهانی شدن، هویت مستقل از خانواده و سبک زندگی زنان شهری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در جامعه شناسی زنان (زن و جامعه) از صفحه ۵۳ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: جهانی شدن، هویت مستقل از خانواده و سبک زندگی زنان شهری
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهانی شدن
مقاله سبک زندگی
مقاله زنان
مقاله شیراز
مقاله استهبان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سروش مریم
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش، مطالعه رابطه جهانی شدن، هویت مستقل از خانواده و سبک زندگی زنان در کلان شهر شیراز و مقایسه آن با شهر استهبان بود. پژوهش با رویکرد کمی و روش پیمایشی انجام گرفته و از ابزار پرسشنامه استفاده کرده است. جامعه آماری آن شامل زنان ۲۰ تا ۴۵ سال ه شهر شیراز است. حجم نمونه بر اسا س جدول لین با ۹۵ درصد اطمینان برای شهر شیراز ۳۸۳ نفر و برای استهبان ۳۵۷ نفر و در مجموع ۷۴۰ نفر برآورد شد. شیوه نمونه گیری، نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای بوده است. داده ها با استفاده از آزمون هایT مستقل و T جفت و ضریب همبستگی تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد که سبک زندگی فراغتی زنان در شهرها بیش تر به سمت حوزه های عمومی و شهری کشیده شده هم چنین، تعریف زنان از هویت مستقل از خانواده با گرایش آن ها به سمت سبک زندگی فراغتی در فضای عمومی و شهری ارتباط داشته است، اما در این دو مورد تفاوت معناداری میان کلان شهر (شیراز) و شهر کوچک تر (استهبان) مشاهده نشده است. نتایج هم چنین، حاکی از آن است که بین ابعاد جهانی شدن (استفاده از رسانه های ارتباطی و آگاهی از جهانی شدن و فردگرایی) و سبک زندگی زنان در هر دو شهر رابطه معناداری وجود دارد. در نهایت، حضور زنان در فضاهای شهری تحت تاثیر جهانی شدن و تعریف هویتی مستقل از خانواده تشدید شده و هرچه این فرایندها بیش تر در جامعه رسوخ کنند، این حضور پررنگ تر خواهد بود.