سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محسن زاینده رودی – استادیار گروه اقتصاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی شعبه است

چکیده:

بر اساس مطالعات تاریخی مفهوم توسعه قبل از سالهای ۱۹۵۰ بر اساس اصل فراگیری مورد مطالعه قرار می گرفت ولی از سالهای ۱۹۵۰ به بعد مفهوم توسعه در چهار چوب اصل ناهمگونی مورد مطالعه قرار می گیرد.در اصل ناهمگونی دو نکته مهموجود دارد ا ول بحث شکاف ساختاری است و دیگری بحث شاخص سازیها و تعریف مفاهیم و مدل و معادلاتی است که حد مطلوب در همه ساختارها را مشخص می کند که نتیجه پروسه تولید علم و نظریه پردازی است .روش و یافته ها : در این مقاله بعداز مطرح کردن روش شناسی جدید علم توسعه و ضرورت مطالعات تاریخی و عینی در تعریف توسعه به مفهوم نظریه پردازی در این راستا اشاره خواهیم کرد وجهاد اقتصادی را به عنوان تنها راه حل برون رفت از دوران گذار با تاکید به اصل ناهمگونی مطرح خواهیم کرد.در ادامه به ارائه مدل تولید علم می پردازیم که می تواند در همه ساختارها مورد استفاده قرار گیرد. نتیجه گیری:..بنابر این اگر اصل ناهمگونی با دستاوردهای علمی همراه نباشد نمی تواند مسیر و سرعت و جهت توسعه را مشخص کند و مطالعات تاریخی که تاکید به دوران گذار دارد باید از این اصل پیروی کند. و این تنها در مفهوم جهاد اقتصادی که مسلما تاکید به مبانی نظری و تولید علم دارد می تواند به سر انجام برسد.