سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

معصومه هزاری – دانشجوی کارشناس ارشد تروی و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند
سید داود حاجیمیررحیمی – مدیر امور پژوهشی مرکز آموزش عالی عالی امام خمینی)ره( وزارت جهادکشاورز

چکیده:

بخ کشاورزی به عنوان بخ تأمینکننده امنیت غذایی و حفوظ پایوداری سولامت محویط زیسوت هموواره بخو راهبردی اقتصاد کشورها محسوب شده است. این ارتباط از دو بعد عملکرد و تأمین منابع نگهداشت و تقویت پایدار خواک مطرح میباشد. این در حالی است که تلاش برای افزای عملکرد محصولات کشاورزی از طریق کواربرد بوی رویوه سوموم شیمیایی و مکملهای صنعتی سبب بروز ناپایداری محیطی شده است. مصرف بدون مدیریت سموم شیمیایی دراراضی کشاورزی به عنوان یک خطر جدی با پیامدهای کاه قابلیتها و توان حاصولخیزی خواک، آلوودگی آبهوای زیرزمینوی، کاه کیفیت محصولات کشاورزی و بطور مستقیم و غیرمستقیم تهدید غذایی جامعه بشری شناخته شده است. کواه یا رفع تهدیدهای یاد شده و دستیابی به توسعه پایدار بخ کشاورزی، با مصرف صحیح سوموم شویمیایی و حرکوت بوه سمت مصرف مواد بیولوژیک امکانپذیرخواهد بود. تحقیق حاضر که از نووع توصویفی همبسوتگی و بوا روش پیم ایشوی – انجام شده به دنبال بررسی عوامل موثر بر رعایت الگوی صحیح مصرف سم توسط گندم کاران استان خراسان جنوبی می باشد . جامعه آماری شامل کلیه گندم کاران آبی استان خراسان جنوبی N=58192 می باشد . از این میان تعداد ۱۷۰ نفربا استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .ابزار اصلی پرسشنامه بود که اعتبار ظاهری پرسشنامه با کسب نظرات متخصصان و اساتید تری و آمووزش کواورزی مورد بررسی قرار گرفت وپایایی پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS ضریب الفای کرونباخ برای بخش های مختلف بین ۰/۷۰ تا ۰/۸۷ بدست آمد . نتایج نشان می دهدحدود ۳۱/۲ درصد پاسخگویان الگوی مصرف سم را درحد ضعیف رعایت کرده اند.نتای تحلیل همبستگی نشان داد که رابطه معنی داری بین میزان تحصیلات ،نظام زراعی ،میزان تواثیر برنامه های آموزشی ، میزان توانایی خربدسموم شیمیایی ،کانال ها و منابع اطلاعاتی وجود دارد.