سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد بیرجندی – سازمان امورعشایرایران تهران
داریوش نعمت اللهی –

چکیده:

عشایر تقریبا در۶۰ درصد پهنه های طبیعی کشور از پراکندگی جغرافیایی برخوردار بوده و با دراختیار داشتن ۲۴ میلیون واحد دامی ۲۰ درصد تولیدات پروتئینی وابسته به دام کشور از طریق آنان تامین می گردد مقاله حاضر ضمن بیان وضعیت فعلی تولیدات و منابع پایه تولیددرجامعه عشایری کشور به بررسی شرایط اقتصادی آنان پرداخته و به موضوع دام به عنوان مهمترین محور و پشتیبان اقتصادی خانوارهای عشایری تاکیدداشته براین اساس ضمن معرف یچهار پروژه موثر با ذکر مستندات کمی و کیفی شامل افزایش تولید گوشت ایجادجایگاه دام افزایش تولید شیروآموزش اشاره به ماحصل این اقدامات ضمن صرف هزینه های موجود افزایش رشد درت ولید و به طبع آن بهبود وضعیت اقتصادی شغل حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست و توسعه پایدار درسال جهاد اقتصادی را دربرخواهد داشت.