سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

بهمن رمضانی گورابی – دانشیار جغرافیای طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:

نواحی حاشیه و جزایر خلیج فارس در اقلیم گرم مرطوب با رطوبت مطلق بالا واقع شده است ناحیه ای با موقیعت آب و هوایی نامطلوب که از ویژگیهای آن می توان حداقل باران و کم آبی ، بخار آب فراوان ،رطوبت نسبی کم ، تابش خورشیدی زیاد ، گرد و غبار و …. نام برد که با توجه به طرحهای توسعه شهری و ایجاد شهرهای جدید و مناطق صنعتی به همراه ازدیاد جمعیت دارای اهمیت فراوان از نظر هزینه انرژی در برابر اقلیم نا مطلوب می باشد . در گذشته بومیان با توجه به وجود پوشش گیاهی جنگل حرا و استفاده از تک نیکهای بومی در برابر نامطلوبی اقلیم شرایط کم و بیش قابل تحملی را برای خود مهیا می نمودند در صورتیکه با توجه به تغییرات سازه ای جدید این امر همراه باافزایش زیاد هزینه انرژی در طول سال می باشد.هدف این مقاله شناخت پتانسیل ایجاد شرایط مطلوب اقلیمی جنگل حرا در حاشیه خلیج فارس با تاکید بر کاهش هزینه انرژی می باشد. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی می باشد و آن استفاده از آمارهای موجود هواشناسی و استفاده از مدلهای بیو کلیماتیک انسانی می باشد.این مقاله کوشش دارد شناخت و توسعه این جنگلها را به عنوان یکی از راههای ایجاد اقلیم مطلوب محلی و منطقه ای در منطقه خلیج فارس برای توسعه مطلوب انسانی معرفی نماید به طوریکه در نواحی جنوبی خلیج فارس در کشور امارات با صرف هزینه بالا پوشش گیاهی را سبزنگه داشته اند ولی در نواحی شمالی خلیج فارس ( بخش ایرانی ) این پتانسیل با کمترین هزینه در نواحی حاشیه و جزایر قابل توسعه است و بسیار ارزانتر می باشد که قابل مقایسه از نظر قیمت با کشور جنوبی نیست