سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آیدا حسینی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه، دانشگاه تهران

چکیده:

این مقاله با در نظر گرفتن الگوهای تحلیل تصویری گافمن، به چگونه بازنمایی زنان در کلیپ های آموزشی راهنمایی و رانندگی با هدف ایجاد فرهنگ ترافیک- هم در فرزندان و هم در والدین-به مثابه گامی در توسعه ملی، میپردازد. امااستفاده از این الگوها بیشتر استفاده ای روش شناختی است که با نگاهی به رویکردهای فمینیستی رسانه ها سعی در تحلیل بازنمایی زنان در این کلیپ ها دارد تا در آخر با استناد به این رویکرد ها بتواند به پاسخ این پرسش برسد کهاین گونه نحوه بازنمایی زنان در کلیپ های آموزشی چه تاثیری بر تقویت کلیشه های جنسیتی دارد؟ و با توجه به مباحث جنسیت و توسعه، بازتولید این کلیشه ها چگونه بر روند توسعه عمومی اثر میگذارد؟ پس از تحلیل نشانهشناختی کلیپ های آموزشی راهنمایی و رانندگی -که با نام سیا ساکتی نزد مخاطبان معروف شده است – این نتیجه حاصل شد که این کلیپ ها با کم رنگ کردن حضور زنان و با انتساب ویژگی هایی که بر عدم مهارت داشتن آنان در رانندگی و دیگر امور جدی زندگی دلالت می کند و هم چنین با پررنگ کردن نقش های کلیشه ای از زنان، همین کلیشه ها را به مخاطبان خود که کودکان و نوجوانان هستند انتقال می دهد