سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدجواد امیری – عضو هیئت علمی دانشگاه ادیب مازندران
امیر کوه کن موخر – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
مریم علی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

چکیده:

یکی ازراه کارهای مهم جهت حل معضل توسعه کارافرینی درمیان زنان و دختران دانشگاهی ایجاد تفکر کارافرینی و ورد به کسب و کاردرمیان بانوان کوشر خصوصا دانش آموختگان دانشگاهی که با توجه به دانش و مهارتی که دررشته تخصصی دانشگاهی خود فراگرفته اند امکان ایجاد کسب وکاربه صورت فردی و یا گروهی در رشته تخصصی خود دارند می باشد این امر باعث یم شود که انها با بهره گیری از استعدادهای بالقوه خود افرادی خلاق نوآوری و کارافرین شده و خود را باورنمایند که این خودباوری نه تنها منجر به تسلط و موفقیت آنان درزندگی فردیشان میشود بلکه بسیاری ازناهنجاریهای فکری و روانی که امروزبا آن درست به گریبانند را کاهش داده و آنان را به جایگاه واقعی خود برساند درمقاله حاضر باهدف معرفی و تبیین عامل جنسیت به عنوان مانعی مهم برسرراه کارافرینی زنان مروری استنادی اما مختصر برادبیات موضوعی مربوط به موضوع شده سپس ابعاد جنسیتی موانع کارافرینی زنان درسه حوزه فردی سازمانی و محیطی مورد بحث و بررسی قرارگرفته است.