سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

قاسم محمدی نژاد – پژوهشکده باغبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محبوبه حاجی زاده – پژوهشکده باغبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان
فاطمه ابراهیمی – دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

خرما با قدمت بیش از چهار هزار سال در ایران یکی از محصولات مهم و استراتژیک در کشور ما محسوب می شود و نقش مهمی در امنیت غذایی، ایجاد اشتغال، حفظ پایداری، محیط زیست، اقتصاد ملی، صادرات و ارزآوری کشور ایجاد م یکند. اصلاح خرما به دلیل طولانی بودن سیکل نسل ها، دوپایه بودن و هتروزیگوسیتی بالا با روشهای سنتی بسیار مشکل بوده و با محدودیت هایی مواجه است. با توجه به اینکه لازمه اتخاذ روشها در جهت اصلاح و معرفی ارقام با عملکرد بالا و کیفیت مناسب محصول در خرما، داشتن شناخت دقیق و درک صحیح از ماهیت و تنوع آ نها می باشد. بنابراین با استفاده از نشانگرهای مولکولی و پتانسی لهای قابل توجه در بیوتکنولوژی، امکان شناخت دقیق ژرم پلاسم و مدیریت تنوع ژنتیکی و در نتیجه انتخاب سریع برای آزادکردن یک رقم جدید امکان پذیر م یباشد. به طور کلی استفاده از فناوری زیستی در کنار رو شهای سنتی باعث تسریع در دستیابی به اهداف به نژادی و حفظ نباتات و تامین اهداف مورد نیاز در آینده خواهد شد. نشانگرهای مولکولی منابع مهم در حال افزایش در همه گیاهان از جمله خرما هستند. نشانگرهای مولکولی به ویژه آ نهایی که بر مبنای توالی های تکراری ساده و چندشکلی تک نوکلئوتیدی هستند، نقش مهم فزایندهای در شناسایی واریته های گیاهی، مجموع منابع ژرم پلاسم و فعالی تهای اصلاحی دارند. اخیرا توال ییابی ژنوم خرما انجام شده است. بنابراین ایجاد پایگاه داد های توالی یابی کاربرد منابع نشانگرهای مولکولی را در حوزه خرما در سال های آینده به سرعت افزایش خواهد داد.