سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بیژن فرهنگی – کارشناس ارشد شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس-نایب رئیس پیشین کمیسیون بی نا

چکیده:

آلودگ یهای زیس تمحیطی دریاها، دریاچ هها و رودخان هها آهنگ رشد سریعی گرفته، جنگ لها شتابان کاهش م ییابند، توسعه شهرها و شهر کها به علت مهاجر تهای ب یرویه روستاییان به شهرها، بیابا نزایی و فرسایش خا کها، از دست رفتن اراضیکشاورزی به کام رودخان هها، افق ناامیدکننده محی طزیست آینده بشر را تلخکا متر م یکند. به عبارت ساد هتر تجاو ز خودکامه انسان به طبیعت و محی طزیست، زندگی را بر انسان امروز سخت کرده و برای نس لهای آینده دشوارتر و حتی غیرممکن م یکنداگر چه اقتصاد جهانی از ۱۹۵۰ تا ۲۰۰۱ هفت برابر توسعه یافته است ولی منابع اکوسیستم زمین با هیچ گونه توسع های روب هرونبوده و مقدار آب ناشی از چرخه هیدرولوژیکی امروز همان میزان است که در سال ۱۹۵۰ بوده است. تقاضا برای مصرف منابع بیشتر به نحو شتابند های در حال ترقی است.حفظ محی طزیست زمین ایجاب م یکند تا افق تاز های برای اقتصاد پایدار زیس تمحیطی ترسیم شود تا بر مبنای آن نقشه مسیر Road map) دستیابی به مقوله اقتصاد پایدار زیس تمحیطی طراحی شود.