سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

طیبه پریزن – مدرس سازمان فنی و حرفه ای، استان کرمانشاه ،کرمانشاه ، ایران
فریده میرزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی ، دانشگاه ارومیه

چکیده:

بسته بندی یکی از مهمترین بخش های صنایع غذایی است که به طور مستقیم با امنیت غذایی ارتباط دارد و امروزه مصرف کنندگان تمایل دارند ازمحصولات غذایی استفاده کنند که ایمن ، طبیعی و سالم باشند. اخیرا روش های نوین برای بهبود کیفیلت و افلاایش عملر مانلدگاری فلروورده هلای ژی ، تشعشع ، پلاسما و اشعه مادن قرما توسعه پیدا کرده است.علی رغم تمام این پیشرفت هلا ، هلر گوشتی مانند بسته بندی های فعال ، نانو تکنولو تکنولوژی نقاط ضعف ویژه خود را دارد که نیاز به بررسی های بیشتری دارد .به همین دلی در این مقاله اثرات خصوصیات فیایکی مواد بسته بندی برایمنی و کیفیت فروورده های گوشتی بررسی شده است