سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آزاده نصراصفهانی – دانشآموخته مهندسی کشاورزی خاکشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگ
هدی ابراهیمی – دانش آموخته ژئومورفولوژی عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسل

چکیده:

امروزه با پیشرفت علوم، استفاده از فنآوریهای جدید مانند دریافت و پردازش دادهها (از طریق ماهواره)، استفاده از نرمافزارها و سیستمهای پردازش اطلاعات، نقشمهمی در مدیریت منابع محدود آب و خاک دارد. استفاده از اطلاعات سیستم سنجشاز دور ماهوارهای، با توجه به ویژگیهای منحصر بفرد آن از قبیل دید وسیع و یکپارچه، استفاده از قسمتهای مختلف طیف الکترومغناطیسی برای ثبت خصوصیت پدیدهها، پوششهای تکراری و سرعت انتقال و تنوع اشکال دادهها، امکان بکارگیری سخت افزارها و نرم افزارهای ویژهٔ رایانهای،در سطح دنیا با استقبال زیادی روبرو شده است و به عنوان ابزاری مناسب در ارزیابی و نظارت، کنترل و مدیریت منابع آب و خاک، جنگل، مرتع، کشاورزی و محیط زیست بکار گرفته شده و به مرور بر دامنهٔ وسعت کاربری آن افزوده گردیده است. این مقاله به بررسی برخی از کاربردهای مهم سیستم سنجشاز دور در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پرداخته و با بررسی مزایای کاربرد از این سامانه، به مقایسه آن با روشهای سنتی میپردازد