سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کریم خادمی – اعضا هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
علی سپهوند –
رضا سیاه منصور –
شهلا احمدی –

چکیده:

ذخایر توارثی گیاهی به عنوان پرارزشترین ذخایر و منابع ژنتیکی هرکشور به حساب می ایند متاسفانه گیاهان درمقابل عوامل نامساعد و فرساینده سوانح طبیعی اسیب پذیر می باشند و عوامل همچون چرا و بهره برداری های بی رویه توسعه کشاورزی و صنعت و غیره برمشکلات فوق می افزاید و امکان افزایش و توسعه فقر و نابودی بشر و سایرموجودات را نیز بیشتر می کند بانکهای ژن گیاهی درسراسر جهان از طریق جمع آوری محافظت دائمی و احیا و تکثیر منابع تجدید شونده گیاهی نقش مهمی درحفظ و بقا پوششهای گیاهی و گونه های تشکیل دهنده آنها و نهایتا حفاظت اکوسیستم ها را به عهده دارند حفظ ذخایر خدادادی وظیفه اخلاقی هر ایرانی است و علمی ترین روش جهت حفظ ژرم پلاست جمع اوری دررویشگاه غیرطبیعی یک بانک ژن یا بانک بذرشناخته شده است. زیرا تغییرات محیطی باعث نابودی گونه های موجوددر آن محیط می شوند و نیز درنتیجه استفاده غیرمعقول و بی رویه زیرکشت بودن پوششهای طبیعی و سایرعوامل فرسایشی و تخریبی از جمله ساختمان سازی باعث کاهش تنوع ژنتیکی و حذف گونه های وحشی مفید خواهد شد