سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جهانگیر عباسی کوهپایگانی – کرج. موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بدر. بانک ژن گیاهی ملی ایران

چکیده:

به منظور بررسی و شناسایی تنوع ژنتیکی مجموعه ۱۷۳ نمونه انواع ترب در سطح کشور طی سه سال ۱۳۸۴۱۳۸۶ جمع آوری و در سال ۱۳۸۷ در یک طرح مشاهده ای کشت و صفات مهم آنها مطابق دیسکریپتور اندازهگیری شد. روابط نمونهها بررسی و آماره های میانگین، کمینه، بیشینه و تجزیه فاکتور و همبستگی صفات صورت گرفت. تنوع مدت گل دهی ترب ها بین ۳۴ الی ۸۰ روز می باشد . تعداد لب در برگها بین ۱ الی ۱۲ عدد می باشد. تنوعقطر غده بین ۱ الی ۱۰ سانتیمتر و تنوع طول غده ها دو برابر قطر آنها می باشد. طول وعرض بوته ها بین ۳۰ الی ۴۳/ ۱۲۰ سانتیمتر متغییر است که بیانگر اهمیت تراکم کشت می باشد. تجزیه به عامل ها نشان داد دو عامل اول ۵درصد واریانس تنوع صفات را بیان می کند عامل اول مربوط به شکل غده است که همبستگی زیادی با طول و عرض غده دارد. عامل دوم عامل گل دهی است که با کرک برگ و میزان آنتوسیانین همبستگی دارد. صفات طول، رنگ و تعداد لب برگ در عامل سوم نماد برگ می باشند.