سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

جهانگیر عباسی کوهپایگانی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر- بانک ژن ملی گیاهی ایران
مهشید فخرایی لاهیجی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر- بانک ژن ملی گیاهی ایران

چکیده:

به منظور جمع آوری حفاظت و احیاء و ارزیابی صفات شلغم و سایر گونه های این خانواده در بانک ژن ملی گیاهی ایران طی پنج سال از سال ۸۴ الی ۸۷ اقدام به جمع آوری شلغم در سراسر کشور گردید. در این مدت تعداد ۴۴ نمونه جمع آوری شد که به همراه سایر نمونه های موجود ۱۷۰ نمونه در مهر ماه سال ۱۳۸۸ کشت و به صورت مشاهده ای ارزیابی شد. صفات بذر، بوته، گل و غده اندازه گیری گردید. در بین نمونه تنها ۱۴۸ نمونه رشد کرده که صفات آنها ارزیابی و پارامتر های آماری، همبستگی و تجزیه آماری توسط برنامه SPSS انجام گرفت. گل دهی از ۸۹/۱۰/۲۵ شروع و دیر ترین نمونه ها در ۸۹/۲/۲۵ به گل دهی رسیدند. همبستگی صفات در شلغم نشان می دهد که رنگ بذر و برگ همبستگی مثب ولی با شکل غده و براقی برگ رابطه معکوس دارند. اندازه بوته و غده همبستگی مثبت دارند. اندازه بذر با زمان گل دهی رابطه معکوس دارد. تعداد ۱۳۴ نمونه از بذر های جمع شده به سایر استانها ارسال و در شرایط ایزوله احیاء و بذر حاصل جهت نگهداری به سرد خانه انتقال یافت.