مقاله جمع آوری، شناسایی و ارزیابی مورفولوژیک و فنولوژیک بیدهای استان کردستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تحقیقات جنگل و صنوبر ایران از صفحه ۱۸۴ تا ۲۰۲ منتشر شده است.
نام: جمع آوری، شناسایی و ارزیابی مورفولوژیک و فنولوژیک بیدهای استان کردستان
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رویشگاه
مقاله قلمه
مقاله نهالستان
مقاله کلکسیون
مقاله گیاه شناختی
مقاله پایه مادری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی بایزید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر با هدف جمع آوری، شناسایی و ارزیابی مورفولوژیکی و فنولوژیکی بید های (Salix spp.) کردستان از سال ۱۳۸۰ به مدت هفت سال در سنندج اجرا شد. پس از تعیین و ثبت خصوصیات پایه های مادر در رویشگاه های بید استان، قلمه آنها گرفته شد و برای کاشت در کلکسیون، به نهالستان زاله سنندج منتقل شد. عمل جمع آوری تا سه سال (۸۱-۱۳۷۹) ادامه یافت. انتقال نهال های ریشه و ساقه دو ساله پایه ها (از هر پایه نه نهال) به کلکسیون در قالب طرح آماری کاملا تصادفی در نه تکرار در سه سال و در فروردین سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ انجام شد. خصوصیات فنولوژیکی پایه ها با بازدید منظم ثبت و خصوصیات گیاه شناختی و مورفولوژیکی پایه ها در نهالستان و کلکسیون طی آزمایش ارزیابی شد. اندازه گیری رشد قطری و ارتفاعی درختان، هر سال در اوایل آذرماه پس از خزان و از نه واحد هر کرت انجام و ثبت شد. نتایج نشان داد که بید تقریبا در تمام نقاط اکولوژیکی استان از جمله حواشی سکونت گاه ها، مزارع، حاشیه رودها، دره ها، و به-ویژه در حواشی رودخانه های استان رویش دارد. تعداد ۶۵ پایه بید از رویشگاه های متفاوت استان جمع آوری شد که از این تعداد ۵۸ پایه در کلکسیون سنندج مستقر و هفت پایه نیز طی مراحل مختلف حذف شدند. مطابق نتایج، درصد سبزشدن قلمه هایی که در اسفند از پایه مادری گرفته شده بود بیشتر از قلمه های اواخر فروردین و اردیبهشت بود. از ۵۷ پایه مستقر و شناسایی شده در کلکسیون، ۳۸٫۶ درصد به گونه Salix excelsa،۳۶٫۸  درصد به گونه Salix alba، ۱۷٫۵ درصد به گونه Salix triandra،  5.3درصد به گونه Salix aegyptica و ۱٫۷ درصد به گونه Salix babylonica تعلق داشت. بر اساس نتایج، سه گونه S. ، albaS. excelsa و S. triandra در مجموع بیش از ۹۰ درصد بیدهای کردستان را تشکیل می دهند. تجزیه واریانس نشان داد که بین پایه های همسال در کلکسیون و میان گونه ها و گروه های سنی مختلف، اختلاف معنی داری (p≤۰٫۰۱) از لحاظ قطر و ارتفاع وجود دارد. در مجموع میانگین قطر و ارتفاع پایه های هفت ساله متعلق به گونه های S. excelsa ( 14.08سانتی متر قطر و ۷٫۹ متر ارتفاع) و S. triandra ( 12.91سانتی متر قطر و ۷٫۰۹ متر ارتفاع) بیشتر از پایه های متعلق به گونه S. alba ( 12.5سانتی متر قطر و ۶٫۴۳ متر ارتفاع) بود.