سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مراحم رحمتی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

جمعیت کشور ایران در هر فاصله ۲۳ سال دو برابر می شود با این احتساب جمعیت ایران در حوالی سال ۱۴۰۰ یعنی ۲۷ سال دیگر به رقمی در حدود ۱۳۰ میلیون نفر خواهد رسید افزایش جمعیت با اهنگ شتابانی ادامه خواهد یافت و فشار بر منابع طبیعی بویژه اب و خاک را نیز شدت خواهد بخشیددر حال حاضر استفاده از منابع طبیع یدر کشور براثر افزایش جمعیت بویژه خاک رقابت شدیدی جریان دارد واین ناشی از فرایند توسعه در ابعاد تکنولوژی و ساختار اقتصادی – صنعتی است فشار بیش از حد بر منابع تجدید شونده بویژه خاک در نواحی پرجمعیت در قالب گسترش شهرها خشکی بیش از حد بخش وسیعی از کشور و دستیازی انسان به منابع تحت عنوان توسعه، صنعتی ، کشاورزی ، اقتصادی و غیره موجب تغییرات اکولوژیکی محیطی گشته که همراه ان الودگی محیط زیست و خاکها را در پی دارد. دراین مقاله سعی براین است که راههای الودگی و فرسایش خاک توسط انسان در غالب توسعه مورد بررسی قرارگیرند و متعاقب آن راههای ممکن جهت جلوگیری بیش از حد فرسایش خاک ناشی از امر توسعه ارائه شود.