سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجتبی حیدری مجد – دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
مژگان مقصودلو –
مینا توحید زاده –
فهمیه زمانی افشار –

چکیده:

باکتریهای اسید لاکتیک با سه نوع از فساد محصولات ماهی در ارتباطند بسته بندشه تحت خلا، ماهی دودی شده دود سرد، و ماهی قزل الای رنگین کمان و ماهی قزل الای غوطه وری شده شناسایی شده اند راههای قدمی استفاده میشود برای اولین گونه های شناسایی شده که تبعیت می کند به وسیله یکخصوصیات زنی SrRNA23+16 که در واقع یک الگوی ژنی محدود می باشد بعلاوه یکمطالعه ثابت کرده تاثیر دو نگهدارنده پتاسیم نیترات و سدیم نیترات اسید لاکتیک باکتری ها از بسته بندی تحت خلا ماهی دودی شده جدا می شود اسیدلاکتیک باکتری ها از مهمترین جزئی بود که در همه نمونه های فاسد بسته بندی غالب بودبه همراه یا بدون افزودن نیتریت و نیترات که نگهداری می شوند درد مای ۴و ۸ درجه سانتی گراد در فسادبسته بندی تحت خلا ماهی نگهداری شده دردمای ۳و۸ درجه سانت یگراد اسیدلاکتیک باکتریها پایین تر از دیگر گروههای باکتریایی یافت می شوندباکتریهای تولید کننده اسید سولفورو تشکیل میدهند یک قسمت بالایی از سایکروتروفها را در همه فساد گونه های قزل الا اسید لاکتیک باکتری ها بودند تنها میکروارگانیسم هایی که شناسایی شدها ند بالا رفتن مقدار ناچیز PH همراه با تولید گاز ور شد ارگانیسم هتروتروف مختلف پیشنهاد می شود. یک نوع باکتری اسید لاکتیک کمیاب که نامیده میشود بادکردگی پروتئین باکتریهای اسید لاکتیک ایزوله شده در همه محصولات ماهی مطالعه شده بود ویژگیهایی به وسیله ازمایشات فنوتیپی که قادر می ساختند شناسایی سطح گونه ها را .