مقاله جمعیت روستایی، وزن ژئوپلیتیک و کلان شهر تهران (فرصت ها، چالش ها)؛ مطالعه موردی: دهستان سولقان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در آمایش محیط از صفحه ۱۴۹ تا ۱۶۵ منتشر شده است.
نام: جمعیت روستایی، وزن ژئوپلیتیک و کلان شهر تهران (فرصت ها، چالش ها)؛ مطالعه موردی: دهستان سولقان
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تهران
مقاله جمعیت روستایی
مقاله دهستان سولقان
مقاله فرصت و چالش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی بیژن
جناب آقای / سرکار خانم: آقامیری حمیده سادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر نقش جمعیت روستایی در تامین امنیت کلان شهر تهران با رویکرد پدافند غیر عامل صورت گرفته است. هدف از این تحقیق بیان اهمیت جمعیت روستایی در تامین امنیت داخلی کشور باتوجه به ویژگی های توپوگرافی وژئوپلیتیک اطراف کلان شهر تهران است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی با تاکید بر یافته های مطالعات میدانی بوده و از مدل تحلیلی سوات برای بررسی ها استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق روستاییان ساکن در دهستان سولقان تهران هستند که نمونه گیری آن ها به صورت تصادفی بوده است. از ابزارهای تحقیقی همچون مشاهده، مباحثه، مصاحبه، وروش پیمایشی و مطالعات کتابخانه ای برای تهیه داده ها استفاده شده است .در این بررسی وزن ژئوپلیتیک جمعیت روستایی به عنوان متغیر مستقل و امنیت داخلی به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه نهایی این بررسی گویای تاثیر مستقیم نقش مردم روستایی در تامین امنیت شهری با رویکرد پدافند غیر عامل است.