سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

امیر اسماعیل فروهید – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران گرایش راه و ترابری واحد تحصیلات تکمیلی ته
مجید ذبیحی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گرایش راه و ترابری از دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله به تاثیر زمان خدمتدهی و زمان تلفشده در بین اتوبوسهای بلیطی که زیر نظر دولت میباشند با اتوبوس- های ریالی که زیر نظر بخش خصوصی کار میکنند، پرداخته میشود. در این مورد با استفاده از نمونهگیری ۷۹ اتوبوس و اندازهگیری زمان سوار و پیادهشدن مسافران با در نظر گرفتن تعداد مسافران این نتیجه گرفته خواهد شد که آیا مقدار زمان تطابق دارد و در غیر این صورت راهکارهایی را برای مناسب کردن و بهترشدن حمل و نقل HCM بدستآمده با زمان آییننامه ارایه میشود. نحوه نمونهگیری به صورت مشاهدهای و بدون وسایل کامپیوتری است و به همراه ۳ نفر انجام میگیرد. مسیر مورد مطالعه به صورت تصادفی انتخاب میشود. یکی از ایستگاههای شهر تهران که آمد و شد مسافران در آن به دلیل مرکزیت آن در شهر است را انتخاب و با استفاده از نمونهگیری انواع اتوبوسهای مورد بحث میزان زمانهای سرویسدهی و تلفشده را در هر کدام بدست آورده و و با استفاده از تحلیل این زمانها و تعداد مسافران میزان زمان را با مقدار آییننامهای آن کنترل و راهکارهایی برای بهبود آن بیان میگردد.