سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدباقر خورشیدی – محقق پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
رسول کنعانی نوتاش – کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
میرسعید عابدی – استادیارپژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

چکیده:

جنس اسپرسOnobrychisمتعلق به خانواده Papilionaceaeبوده و گونه زراعى آن O.altissima (Sativa Viciaefolia یباشد. از این جنس حدود ۱۲۷ گونه در جهان گزارش شده که ۷۷ گونه در فلات ایران و ۵۷ گونه در ایران جمع آوری شده است که از این ۵۷ گونه ۱۶ گونه متعلق به استان آذربایجانشرقى مىباشد .بعضى از آنها اندمیک آذربایجان گزارش شدهاند. اسپرس بیش از یونجه به سرما مقاوم است، همچنین با دارا بودنریشههاى عمیق و پر پشت و مقاومت روزانهاى بالا یک گیاه مقاوم به خشکى محسوب میگردد. طول ریشه ۱ متر مىرسد. پراکنش جنس اسپرس در استان از ارتفاع ۳۰۰ مترى در کناره هاى ارس تا / اکثر این گونهها به ۵۲۳۰۰ مترى در ارتفاعات استان مىباشد که نشانگر درجه سازگارى وسیع این گونهها است. اکثر گونهها بخاطر خوش خوراکی در معرض چراى مفرط و فرسایش ژنتیکى مىباشند. محل رویش آنها خاکهاى شدیداَ آهکىو مارنى مثل گونه هایى که از ارتفاعات ۱۶۰۰ مترى به بالا و شیبهاى تند جمعآورى شدند می باش د. لذا احتمال وجود مقاومت به سرما و خشکى در آنها با توجه به ارتفاع و توپوگرافى محل رویش وجود دارد. جهت جمعآورى بذر و شناسایى نمونههاى هرباریومى با استفاده از کلیه فلورها و منابع موجود و نیز دستورالعملIPGRI اقدام گردید. در ادامه مطالعه با کاشت در مزرعه و شناسایى خصوصیات مورفولوژیکى و فیزیولوژیکى و ارزیابى صفات مقاومت به خشکى و سرما، از گونههاى مناسب جهت استفاده در خزانه پلىکراس استفاده خواهد شد