سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدباقر موسوی – کارشناس ارشد سازه های ابی، مدرس دانشگاه پیام نور خوزستان

چکیده:

پدیده ای که در اثر عبور سیالات از اطراف موانع موجود در مسیر جریان ایجاد می شود، پدیده عمود بر جریان ناشی از همپوشانی گردابهای موانع است. وجود این امواج در کانالهای روباز که میتواند رودخانه یا کانال باشد، اثراتمخربی ماند وارد شدن نیرو بر جداره های مجرا و در نتیجه تخریب جداره های فرسایش پذیر همچنین فرسایش بستر را به همراه دارد، علاوه بر این نیروی ناشی از این امواج اثرات نوسانی به خود این موانع نیز داشته باشد مضاف بر آنکهاین امواج در کانالها سبب بالا رفتن ارتفاع اب و در نتیجه بالا رفتن سطح اب از سطح ارتفاع ازاد کانال می گردد که خود مشکلات دیگری را ایجاد می نماید. در این تحقیق که جلوگیری از تشکیل امواج عمود بر جریان توسط صفحاتصاف و مستغرق بررسی میشود در یک فلوم ازمایشگاهی بطول ۶ متر و عرض ۲۷ سانتی متر و ارتفاع ۶۶ سانتی متر و با شیب ۰/۰۰۵ مدلسازی شده است. آزمایشها طی سه مرحله انجام گردید و صفحات صاف بصورت موازی و متوالی، یک ردیف در میان ، در هم و پراکنده در بین ردیفهای موانع قرار گرفتند. با توجه به ۳۰ آزمایش انجام گرفته، روند کلی مشاهدات در آزمایشها این چنین بود، نخست آنکه بیشترین کاهش دامنه نوسان امواج زمانی بود که ۱۰۰ درصد مساحت کارگزاری موانع استوانه ای توسط صفحات صاف بصورت موازی ومتوالی پوشانده شد که مقدار کاهش نوسان موج ۱۰۰ درصد بود و کاملا موج عمود بر جریان در این مرحله از بین رفت. دوم آنکه پوشاندن ۵۰ درصد مساحت کارگزاری موانع توسط صفحات صاف بصورت یک ردیف در میان، بین تا۸۰ ۸۲ درصد موجب کاهش نوسان موج عمود گردید و بلاخره آنکه در حالت درهم که صفحات بصورت پراکنده در بین ردیفهای موانع قرار گرفتند، مقدار دامنه امواج بین ۵۰ تا ۵۲ درصد کاهش یافت. در پایان رابطه بین درصد کاهشنوسان امواج و درصد مساحت کارگزاری موانع در فلوم ارائه گردید