سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی مدیریت انرژی در صنایع نفت و گاز

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرنوش قناویزی معروف – دانشگاه صنعتی شریف، گروه شیمی معدنی، تهران، ایران
کامران شهابی – دانشگاه یرک، گروه مهندسی شیمی ، ترنتو، کانادا
تارا نادری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، گروه شیمی آلی، تهران، ایران
شهاب شفائیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه، گروه مهندسی شیمی، امیدیه، ایران

چکیده:

آب نقشی حیاتی و تأثیرگذار در زندگی موجودات زنده دارد، این ماده حیاتی که مقدار آن در دنیا ناکافی است به وسیله تخلیه فاضلاب-های صنعتی، زیستگاه های مسکونی، دفن غیر فنی مواد زاید، مصرف غیر اصولی کودهای شیمیایی و پساب های صنعتی آلوده می شود. در این میان پساب های صنعتی و به خصوص پساب های صنایع نفت و انرژی سهم عمده و مخرب تری در آلودگی آب ها دارند، در این پژوهش ضمن معرفی مهم ترین پارامترهای پساب در صنایع نفت و انرژی که عبارتند از روغن، کل جامدات معلق، کدورت، اکسیژن-خواهی شیمیایی و اکسیژن خواهی زیستی، به بررسی تأثیر این پارامترها بر محیط زیست پرداخته شده است ومروری بر تصفیه بیولوژیکی لجن های نفتی که توسط میکروارگانیسم ها انجام می شود که در صنعت نفت و انرژی به آن پرداخته شده است، که این موضوع ها برای مقایسه این با روش آزمایش شده ما می باشد، اما در این پروژه روی یک پساب آزمایشگاهیکارکاردیم که می توان آن را به عنوان یک پساب صنعتی قید کرد که طریقه آزمایش بدین گونه بود ابتدا ما روی یک سری از نمک های شاهد یک پساب کار کردیم که نمک های شاهد شامل نیترات هفت تا از فلزات بود که این فلزات شامل: آهن- مس – کبالت-روی- کادمیم- نیکل – سرب با غلظت های ۵۰ gr/lit و ۵gr/lit سایر غلظت های این پساب ۵ gr/lit بود که در این آزمایش از روش انعقاد ته نشینی استفاده شد که آزمایش تصفیه ی پساب از طریق آب آهک با غلظت ۵% (وزنی- حجمی) استفاده کردیم و آزمایش را دما و زمان های متفاوت انجام داده و بر اساس جذب بدست آمده در دما و زمان معین به عنوان مبنا انتخاب کرده.