سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مظفر کیان بخش – شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی

چکیده:

سیستم پالایش کندانس یا CPP در نیروگاهها با هدف تصفیه و کیفیت آب بویلر، آب تغذیه و جلوگیری از هر گونه ناخالصی به بویلر و توربین می باشد. بالطبع عدم استفاده از آن سیستم باعث ورود ناخالصیها به بویلر و رسوب گذاری میشود و این رسوبات میتوانند موجب بروز پدیده اورهیت در لولههای بویلر شده یا به دیواره لولههای قسمتهای مختلف آسیب برسانند از آنجائیکه رزینهای مبادله کننده یونی در سیستم CPP نقش مهمی در جذب ناخالصی محلول در آب دارند بنابراین میبایستی در فرآیند تولید قرار گرفته ولی بدلیل محدودیت دمای عملیاتی رزین آنیونی، سیستمCPP از مدار خارج شده که این امر باعث رسوب گذاری در لولههای بویلر در نیروگاه شهید رجایی گردیده است. بدین منظور نسبت به افزایش نقطه کار دمای بهرهبرداری از سیستم CPP اقدام شد که نتیجه آن از ورود ناخالصی به بویلر جلوگیری بعمل آمد