سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

معین الدین نصیری بزنجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صن
علی ریاحی مدوار – گروه بیوتکنولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، مرکز بین المللی علوم و تکنو
مهدی محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صن
کبری یوسفی – استادیار گروه بیوتکنولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، مرکزبین اللمللی ع

چکیده:

در این تحقیق گیاه پالایی گیاه ازمک Cardaria draba از خانواده شببو Brassicaceae در مقابل فلز نقره سنجیده شد. همچنین برای درک بهتر این اثر برخی از خصوصیات مورفولوژیکی و بیو شیمیایی این گیاه در برابر این فلز بررسی شد. نتایج نشان داد با افزایش غلظت نقره غلظت mg/L 200 در محیط، درصد جوانه زنی و طول ریشه و همچنین محتوی فلاونوئید و پروتئین کل افزایش یافته است درحالیکه غلظتهای پایینتر این فلز تأثیر منفی بر محتوی فلاونوئید و پروتئین کل دارد. در مجموع نتایج نشان دهنده توانایی بالای این گیاه در جذب نقره بوده که با بهبود رشد گیاه همراه است، بنابراین این گیاه میتواند به عنوان پالایشگر مناسب حهت حذف این فلز مطرح است.