سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آذر مرادی پور – دانش آموخته کارشناسی ارشد بوم شناسی آبزیان،
امیدوار فرهادیان –
عیسی ابراهیمی درچه –

چکیده:

شناخت منابع آب شیرین و حفاظت از آنها به لحاظ بهداشت و سلامت آبها از اهمیت بالایی برخوردار است. اطلاعات در مورد موجودات زنده میکروسکوپی آبها بخصوص ترکیب فیتوپلانکتون ها می تواند در مدیریت و استفاده از آب برای آشامیدن و سایر مصارف مفید باشد. فیتوپلانکتون های آبها میکروارگانیسم هایی هستند که تاثیرات گوناگون فیزیکی (تغییر رنگ آب)و بیو شیمیایی (سموم حاصل از تجزیه شیمیایی) داشته که کیفیت آبها را تغییر می دهند. ترکیب فیتوپلانکتونی آبهای استان یزد در تابستان ، پائیز و زمستان سال ۱۳۹۰ با نمونه برداری از منابع آبی مختلف مورد شناسایی وبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ۴ رده شامل باسیلاریوفیسه ، سیانوفیسه ، کلروفیسه و دینوفیسه مهمترین گروههای جلبکی هستند. که در تمام فصول رده باسیلاریوفیسه (دیاتومه ها) بیشترین فراوانی (تراکم ۱۰۲۰- ۱ سلول در میلی لیتر) و پس از آن به ترتیب رده سیانوفیسه (تراکم ۱۵۵-۱ سلول در میلی لیتر) ، رده دینوفیسه ( تراکم ۲۱- ۱ سلول در میلی لیتر) و رده کلروفیسه ( تراکم ۷-۱ سلول در میلی لیتر) قرار داشت. جنس های غالب فیتوپلانکتونها Merismopedia و Rhizosolenia در فصل تابستان ، Anacystis و Rhizosolenia در فصل پاییز و Cymbella و Rhizosolenia در فصل زمستان بود. جنس Rhizosolenia بیشترین فراوانی را در تمام فصول داشت. از فیتوپلانکتون های مضر جنس Amphidinium از رده دینوفیسه در فصل پاییز با تراکم ۲۱ سلول در میلی لیتر شناسایی شد .در حالیکه سایر دیاتومه ها و جلبکهای سبز مفید دارای فراوانی بالاتری بودند. این مطالعه نشان داد که جلبک های مفید در منابع آبی استان یزد فراوانی بالاتری در مقایسه با جلبک های مضر دارند.