مقاله جست و جوی اطلاعات در اینترنت توسط دانشجویان رشته کامپیوتر و مقایسه آن با الگوی کولثاو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات از صفحه ۱۰۲ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: جست و جوی اطلاعات در اینترنت توسط دانشجویان رشته کامپیوتر و مقایسه آن با الگوی کولثاو
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جست و جوی اطلاعات
مقاله دانشجویان رشته کامپیوتر
مقاله دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
مقاله الگوی جست و جوی اطلاعات کولثاو
مقاله رفتار اطلاع یابی
مقاله رفتار اطلاع جویی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاضی دزفولی ثمانه السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: احساسات دانشجویان در فرآیند جست و جوی اطلاعات در اینترنت با الگوی جست و جوی اطلاعات کولثاو مقایسه شده است.
روش/ رویکرد پژوهش: داده های این پیمایش از طریق پرسشنامه گردآوری شده است. ۱۰۰ شرکت کننده در تحقیق از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و شامل ۱۰۰ نفر از دانشجویان رشته های کاردانی کامپیوتر با گرایش علمی-کاربردی نرم افزار و کاردانی کاربرد کامپیوتر هستند که در سال ۱۳۸۷ وارد دانشگاه شده اند. تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش از طریق آمار توصیفی و آمار تحلیلی (آزمون مجذور کای) انجام گرفت.
یافته ها: اکثر دانشجویان اغلب مراحل الگوی جست و جوی اطلاعات کولثاو را تجربه می کنند و علاقه زیادی به یادگیری اینترنت و کار با اینترنت نشان می دهند. میان جنسیت و انجام مراحل شش گانه الگوی کولثاو در دانشجویان رشته کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر، رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین دانشجویان هنگام جست و جوی اطلاعات از اینترنت به ترتیب اولویت نیاز، در مراحل پنجم، سوم، و اول الگوی کولثاو به همکاری و مداخله کتابدار نیازمندند.