سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدسجاد رحمت آبادی – دانشجوی ک ارشناسی ارشد معماری

چکیده:

ساختار و ارگانهای طبیعت بیانگر نوعی هماهنگی و یکپارچگی میان اجزای تشکیل دهنده آن است این هماهنگی که درعین پیچیدگی از اصول ساده ای پیروی می کنند متضمن پایداری و بقای سیستم است بادرک این اصول و بهره گیری از آن درساختارهای نوین می توان بناهایی به مراتب کارآمدتر و پایدار تر ساخت تجربه بسیاری از معماران نشان میدهد که پیروی از سلسله مراتب پژوهش درطبیعت پیدا کردن سیستم ها و یا تئوری ها و گسترش آنها در علوم مهندسی پروسه منطقی تحقیق در طبیعت است روش تحقیق دراین پژوهش نیز پیروی از الگوی فوق و رویکردی اثباتی میباشد که دراین زمینه از مدلسازی نمونه واقعی جهت توسعه و بسط تحقیق بهره گرفته شده است این مقاله با بررسی ساختار بیونیک درطبیعت و تدقیق درخصوصیات و رفتار ارگانیسم های زیستی و بدن انسان سعی در دستیابی به عرصه وسیع تری از اگاهی و تشویق به استفاده از سازه های تنسگریتی درمعماری و مهندسی دارد.