سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

چکیده:

بدون شک عدالت عامل اصلی برقراری پیشرفت در جامع است،از همین منظردر حوزه تعلیم وتربیت وجود پیشرفت علمی وفناوری،از معبر تحقق عدالت آموزشی ،پژوهشی وفناوری می گذرد،در این مقاله کوشیده شده است مبتنی بر روش تحقیق کتابخانه ی وبا توجه به سوابق مدیریت آموزشی ومدیریت فرهنگی نگارنده با تاکید برسند چشم انداز ۲۰ ساله کشور ونقشه جامع علمی کشور؛در راستای تحقق عدالت در نظام تعلیم وتربیت گام برداشته شود وبا واکاوی نظام تعلیم وتربیت در حوزه ی مدیریت سازمانی علم درکشور،به جراحی نظام آموزشی وپژوهشی وفناوری بپردازد واز این محور با معرفی و ارایه تئوری پارلمان علمی کشور،الگوها ومدل ها وشیوه های مدرنی برای تهیه ی نسخه نرم افزاری پایش نقشه جامع علمی کشور ارایه کند،در همین راستا راهکارهای عملی برای تجمیع وبسیج تمام توان علمی کشور نظیر فراکسیون های علمی و سمپوزیوم های نظریه پردازی که متشکل از کنسرسیوم های پژوهشی ، پارک های علم و فناور NGO های علمی وشبکه نخبه گان وفرهیخته گان شورای عالی انقلاب فرهنگی وسایر نهادهای دانش در کشورارایه شده است؛نگارنده معتقد است توسعه ی ضرباهنگ مناسب عدالت در حوزه تعلیم وتربیت،در سراسرکشورب اتصویر شفاف از وضعیت علمی کشو ر،میسر می شود،محقق می کوشد تا با ارایه الگوهای مناسب وجامع العطراف کشوررا،به فدرال های علمی تقسیم نموده و ۳۰۰ قابلیت برای هوشمند سازی پایش نقشه جامع علمی در فضای نرم افزاری ارایه نماید،مقاله مذکور به صورت تمام قد در مقابل مدل نامناسب عقلانیت حاکم درحوزه ی نظام مدیریت تعلیم وتربیت کشورایستاده است و توه م ، تئوری زدگی،ناهماهنگی،اختلاط وظایف،باندگرایی پژوهشی،تعارفات غیر معمول،حزبی نگری،کوته بینی،اختلافات گروهی،مدیریت سلیقه ایی،غیر انتزاعی شدن دستور العمل ها ، کندی و شتابزدگی عوامل اجرایی وعملیاتی وفرسایش ناشی از بورکراسی اداری با استناد به واقعیتها و ظرفیت حقیقی فضای اداری و… را عامل اصلی عقب مانده گی های علمی کشور می داند.به همین جهت کلیه معلومات ومحکمات در سراسر مقاله بر مدیریت غیرمتمرکز و پیوسته ی تحت کنترل در فضای مجازی استوار است،با ارایه الگوها ونمودارهای جدید نظام مدیریت علم درکشور و تئوری پارلمان علمی کشور در راستای تامین تمام مشارکت نهاد های شناسایی شده در زمینه علم و اخلاق درنظام تعلیم وتربیت برای مهندسی فرهنگ ی،مهندسی اجتماعی،مهندسی سیاسی ومهندسی اقتصادی اسلامی نیز الویت هایی برشمرده شده است.