سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

میر علیرضا دریا بیگی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده:

بحران فردگرایی و اخلاق، جوامع غربی به ویژه امریکا را تهدید می کند و جوامع را به یافتن فضیلت های پایداراخلاقی برای تحکیم خانواده، گریز از فردگرایی و توسعه ی جامعه پذیری و مسئولیت شناسی فرا می خواند. ا مروز در حالی که جهان اسلام بیش از هر زمان دیگر به وحدت و تفاهم نیاز دارد دستگاه های تبلیغاتی غرب با سوءاستفاده از صنایع فرهنگی فناوری ارتباطات، عملیات روانی و تبلیغی، قدرت نرم و جنگ رسانه ای، وحدتجهان اسلام را نشانه گرفته اند. در این عرصه گسترش ارتباطات در حوزه های فرهنگی و دینی موجب شده تا نظام های رسانه ای در دنیا به عنوان ابزاری مؤثر برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی فعالیت خود را دنبال نمایند.از سوی دیگر گسترش روزافزون گفتمان های عمومی در برابر گفتمان های رسمی نقش رسانه را به عنوان پیام بر صنایع فرهنگی افزایش داده و منجر به ورود گفتمان های غیر رسمی به حوزه ی رسانه شده است. جستاره ی حاضر ابتدا فراشد نظریه پردازی در روابط بین الملل را به وسیله ی تعریف و تبیین انواع مکتب های موجود در روابط بین الملل و بازیگران آن مورد بررسی قرار داده و سپس طرح راهبردی تقریب رسانه ای در جهان اسلام را به عنوان زیر مجموعه ای از صنایع فرهنگی برای مقابله با چالش های فراروی وحدت اسلامی در عرصه ی بین الملل و در راستای دستیابی به توسعه ی پایدار، موردکاوی می نماید. روش-رویکرد پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی و شیوه-ابزار آن اسنادی کتابخانه ای بوده است.