مقاله جستاری در چیستی و چگونگی مسخ انسان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در انسان پژوهی دینی از صفحه ۸۳ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: جستاری در چیستی و چگونگی مسخ انسان
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قرآن
مقاله مسخ
مقاله جسم
مقاله روح
مقاله تناسخ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاکراشتیجه محمدتقی
جناب آقای / سرکار خانم: قیوم زاده محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مساله مسخ انسان ازجمله موضوعاتی است که در قرآن کریم به آن اشاره رفته است. البته مسخ مطرح شده در قرآن، تفاوتی ماهوی با تناسخ در سایر ادیان و مکاتب دارد. در خصوص تبیین چیستی مسخ و بیان چگونگی دگرگونی و تبدل – که آیا ظاهری و در صورت یا باطنی و در سیرت است – دیدگاه های متفاوتی ابراز گردیده است. مقاله حاضر با تبیین و تحلیل داده ها و یافته های مطالعاتی در این موضوع، با رویکردی توصیفی – تحلیلی پس از تبیین مساله مسخ و انواع و چگونگی آن از نگاه قرآن و روایات، به تبیین دیدگاه ها در این خصوص می پردازد و امکان جمع میان این نظرات یا تقابل آنها را بررسی می نماید، همچنین زوایای مهمی از این مساله را آشکار کرده و مجهولاتی چند در این حوزه را پاسخ گفته و به این نتیجه رسیده که مسخی که قرآن بیانگر آن است، گونه ای خاص از دگرگونی است و تعارضی میان آن و مبانی عقلی و نقلی نیست و تحقق تجلی تام و کامل آن در عالم آخرت خواهد بود.